A “DENELYS CELLU-CUP CSOMAG NYEREMÉNYJÁTÉK” SZABÁLYZATA

A Játék időtartama: 2019. május 15-22. éjfél. Ez a dokumentum a DENELYS – Gubányi Attila e.v. által indított „DENELYS CELLU-CUP CSOMAG NYEREMÉNYJÁTÉK” Játékról (a továbbiakban „Játék”) szolgál információkkal, és a résztvevők egy bizonyos kategóriájának szól (a megnevezettek), valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani a Játék alatt:

  1. A SZERVEZŐ

1.1 A Játék szervezője Gubányi Attila e.v., amelynek székhelye: 1118 Budapest, Iglói utca 6/B, 3/7.; nyilvántartási szám: 51696454; adószám: 68402653-1-43, e-mail cím: denelys@denelys.com (a továbbiakban „a Szervező”).

1.2 A Játék az alábbi Felhasználási feltételekkel kerül megrendezésre (a továbbiakban “Felhasználási feltételek”), melyek kötelező érvényűek az összes résztvevőre nézve. A Szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa ezt a dokumentumot a Játék alatt, a résztvevők előzetes értesítése nélkül, akár visszamenőleges hatállyal. A Játékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

1.3 Annak érdekében, hogy nyilvánosan elérhető legyen, a Felhasználási feltételek megtekinthetőek az denelys.com oldalán.

1.4 Sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem járul hozzá, nem támogatja, nem szponzorálja és nem vesz részt a Játék szervezésében.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS HELYSZÍNE

A Játék két felületen kerül megszervezésre: https://www.facebook.com/denelyscosmetics Facebook felületén, és a https://www.instagram.com/denelyscosmetics/ Instagram felületén elérhető, 2019. május 15-22. éjfélig. A Játékkal kapcsolatos további információkat a Szervező hivatalos honlapja, www.denelys.com, valamint annak blog szekciója tartalmazhat. A Szervező ezen felületeken keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást, és hivatalos közlést.

  1. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1 Csak azok a magánszemélyek vehetnek részt a Játékban, akik 2019. május 15-ig betöltötték a 18. életévüket, és akiknek lakóhelyük vagy tartózkodási helyük Magyarország. A Játék azoknak szól, akik annak kezdetekor betöltötték 18. életévüket. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

3.2 Ha valamelyik Nyertes bármilyen előre nem látható okból, helyzetéből adódóan nem képes átvenni nyereményét (kivétel az az eset, ha a Játék kezdetekor még nem töltötte be 18. életévét), abban az esetben a Nyertes képviselője aláírhatja a nevében a kézbesítési bizonylatot, és azt a nyilatkozatot, amely felmenti a Szervezőt minden, a nyereménnyel kapcsolatos felelősség alól, mely annak sérülésére vagy természetére vonatkozik.

3.3 A nyeremény átadása nyilvános módon is történhet. A Játék résztvevői beleegyeznek abba, hogy a Nyertes nevét, és a Szervező által a Játék során róluk készült fényképeket, írásos anyagokat, hang- és videófelvételeket a Szervező, a Denelys márkajogosult nyilvánosan felhasználhatja marketing célokra, olyan módon, ami a Nyertes személyiségi jogait nem sérti. A Nyertes elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem képezhet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

  1. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Facebookon szervezett Játékban történő részvételhez a résztvevőknek: 1) követniük kell a Denelys Facebook oldalát és 2) az alábbi két kérdést kell megválaszolniuk kommentben a nyereményjátékról szóló bejegyzés alatt:

A Cellu-cup melyik változatát választanád: Glitter vagy Colorchange? Mit tapasztaltak 3 hét után a felhasználók a klinikai vizsgálatok alatt?

4.2 Az Instagramon szervezett Játékban történő részvételhez a résztvevőknek: 1) Like-olniuk kell a nyereményjátékról szóló képet, 2) követniük kell a Denelys Instagram oldalát és 3) be kell taggelniük két barátot, akik szintén örülnének a Nyereménynek.

  1. A JÁTÉK NYEREMÉNYE

5.1 A Szervező által felajánlott nyeremények (a továbbiakban „Nyeremény” vagy „Nyeremények”) az alábbiak:

2 db „Cellu-cup + L’Huile Silhouette” narancsbőr elleni Denelys csomag: 1 darab a Facebook oldalon és 1 darab az Instagram oldalon nyerhető meg.

A fenti 2 Nyereményt 1-1 Nyertes kaphatja meg. A Nyereményt ábrázoló képek minden esetben illusztrációk – a Nyeremény egyes jellemzői, részei, színei eltérhetnek a képen láthatótól.

Amennyiben a termékek bármelyikével kapcsolatban készlethiány lépne fel, a Szervező jogosult annak megfelelő anyagi értékű és funkciójú más terméket megjelölni.

A Nyereményben szereplő termékekre, azok visszavételére, cseréjére a denelys.com általános Felhasználási Feltételei vonatkoznak, azonban termékvisszavétel esetén a termék készpénzre nem váltható és csak ugyanolyan termékre cserélhető a termék minőségi kifogás esetén, amennyiben a készlet biztosított.

5.2 A Nyeremény sorsolására 2019. május 23-án kerül sor. A Nyertes a sorsolástól számított 3 napon belül értesülhet az eredményhirdetés megosztásában a Facebookon és az Instagramon. A Nyeremény a sorsolástól számított 15 napon belül kerül elküldésre, kivéve, ha a Nyertes értesítése sikertelen, vagy a Nyertes a Játékból kizárásra került a sorsolást követően.

5.3 A Szervező az eredményhirdetéstől számított 3 napon belül várja a Nyertes jelentkezését a Nyeremény átadásával kapcsolatos adategyeztetéshez a Facebookon illetve Instagramon, üzenetben (nem hozzászólásban). A Nyertesnek a Nyeremény nyilvános formában történt kihirdetésétől számított 3 napon belül jelentkeznie kell a Nyereményért az 5.3 pontban ismertetett módon. Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja értesíteni, elérhetőség hiánya, vagy a Nyertes által megadott pontatlan információk miatt, úgy a Nyertes legkésőbb 2018. május 27-ig jelentkezhet a Nyereményért a Szervezőnél a denelys@denelys.com e-mail címre küldött értesítés útján.

5.4 Miután a Nyertes számára a nyeremény elküldésre kerül, a Szervező további költségeket nem vállal.

5.5 Ha a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni a Játékból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak elküldése előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a Nyeremény elküldését.

5.6 A Nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

  1. SORSOLÁS

6.1 A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező a Játék lezárultával egy nyertest sorsol véletlen szám generálásával, egy zárt számítógépes rendszer (www.random.org) segítségével, mely védett külső beavatkozásoktól. A Résztvevő a Játékban való részvételével elfogadja, hogy a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolás 2019. május 23-án történik.

6.2 A Nyertes kihirdetése után – ami NYEREMÉNYJÁTÉK Facebook posztnál és Instagram posztnál megtörténik nyilvános hozzászólás formájában – a Nyertesnek 2019. május 27-ig kell jelentkeznie privát üzenetben, az 5.3 pontban ismertetett módon. Ha ez idő alatt a Nyertes nem jelentkezik, akkor a Szervező pótnyertest sorsol ugyanezzel a módszerrel. A Pótnyertes átveheti az eredetileg kisorsolt Nyertes helyét megadott sorrend szerint abban az esetben, ha az eredetileg kisorsolt Nyertes valamilyen okból nyereményét nem kaphatja meg.

  1. VITÁS KÉRDÉSEK

7.1 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Felhasználási Feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.2 Ha a Résztvevő a jelen Felhasználási Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

7.3 A Szervező és a résztvevők közötti minden vitás kérdést békés úton kell megoldani, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Felek kikötik a Szervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

  1. FELELŐSSÉG

8.1 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse.

8.2 A Résztvevő elismeri, hogy a Szervező nem felel a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Játékban való részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.

8.3 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

  1. ADATBIZTONSÁG

9.1 Az adatokat a titoktartási és biztonságos adatfeldolgozási törvények védik. Az Adatkezelést a Szervező végzi.

9.2 A Szervező jelen Játékkal kapcsolatos adatkezelését is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végzi. Mint adatkezelő, a Szervező kijelenti, hogy a Játékban résztvevők, valamint a nyertesek személyes adatainak bizalmasságát fenntartja, ezen adatokat a jelen Felhasználási feltételeknek, valamint a Szervező megfelelően használja fel.

9.3 A Játékban résztvevők személyes adataira vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.

9.4 A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket és a Szervező Általános szerződési feltételeit, valamint Adatvédelmi feltételeit, melyek megtekinthetők a denelys.com weboldalon.

9.5 A Játék folyamatának minden lépését beleértve (adatgyűjtés, az nyertes értesítése, az ajándék kézbesítése), a nyertes kifejezi a részvételbe való egyértelmű beleegyezését a Játékhoz való csatlakozással. További feldolgozás során az adatok anonim adatokká lesznek változtatva, és statisztikai célokra eltárolásra kerülhetnek. Ezen adatok törlését az Adattulajdonos bármikor kérheti a denelys@denelys.com e-mail címen.

Denelys

Gubányi Attila e.v.

2019.05.15.